PERSONUPPGIFTSPOLICY SANDÖRESOR.

Sandöresor, bifirma till Riksfärdtjänsten Sverige AB (nedan ”Sandöresor", "vi", "oss”), vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare. Vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Sandöresor utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR.

Personuppgiftsansvar.

Sandöresor är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av oss.

Sandöresor är en bifirma till Riksfärdtjänsten Sverige AB och personuppgifter som samlas in av Sandöresor behandlas därmed också av Riksfärdtjänsten Sverige AB för nedan angivna ändamål.

Kontaktuppgifter.

Du kan kontakta oss på info@sandoresor.se eller via vanligt brev som skickas till Sandöresor, Västermarksgatan 34, 632 17 ESKILSTUNA.

Insamling av personuppgifter.

VAD EN PERSONUPPGIFT ÄR.
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER OCH VILKA VI SAMLAR IN.
Sandöresor samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig.

Uppgifter som samlas in i samband med bokning och resa.
När du bokar en resa på sandoresor.se eller hos oss via telefon så samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter om namn, födelsedatum, nationalitet, ålder, kön och eventuell funktionsnedsättning för alla resenärer på bokningen. Dessa uppgifter utgör krav från Transportstyrelsen. Dessutom insamlas adress och kontaktuppgifter och i förekommande fall betalningsuppgifter för beställaren. Om bokningen omfattar barn samlar vi in samma uppgifter som ovan rörande barnet.

När du genomför en resa med oss samlar vi också in uppgifter om din resa. Det är förutom ovan angivna uppgifter t.ex. bokningsnummer, avresehamn, reslängd och vilka övriga tjänster du valde att köpa till resan.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt.
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn och bokningsnummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig.
Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

Hantering och lagring av personuppgifter.

SANDÖRESORS RÄTTSLIGA GRUND ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER.
Sandöresor behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av reseavtalet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis resevillkoren

ADMINISTRATION AV DIN RESA.
För att kunna leverera de resetjänster du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut resedokument, för att göra boendebokningar och genomföra betalningen av de tjänster du har beställt. Om du har beställt tilläggstjänster såsom konferens och servis används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa tjänster.

Administration av din resa inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betalkort.

KUNDVÅRD.
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din resa. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

UTSKICK AV INFORMATION.
När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om din kommande resa. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats av beställaren i samband med bokning.
Vi skickar information om avvikelser, som t.ex. tidtabelländringar och ombokningar. Sådan information kan skickas via e-post, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig.

Vi skickar betalningspåminnelser via e-post och/eller SMS.

LAGKRAV.
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

LAGRINGSTIDER.
Sandöresor följer god sed i resebranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in och resehistorik i två (2) år.

SANDÖRESORS TEKNISKA OCH ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER.
Vi vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor och har ett eget dataskyddsombud. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR) – kontakta gärna info@sandoresor.se.

Utlämning av personuppgifter.

LEVERANTÖRER AV DATORRELATERADE TJÄNSTER.
Vi använder oss av Transitor AB:s bokningssystem Comers för vårt arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Transitor som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Transitor i en molntjänst inom EU.

LEVERANTÖRER AV RESERELATERADE TJÄNSTER.
För att tillhandahålla en del av de tjänster du har beställt från oss använder vi oss av leverantörer och avtalspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

Boende.
Boendet på Gotska Sandön tillhandahålls av Länsstyrelsen på Gotland. Länsstyrelsens personal på ön får tillgång till de personuppgifter som behövs för att en bokning ska kunna göras. Det är i förekommande fall uppgifter om namn, och bokningsnummer för alla resenärer på bokningen samt kontaktuppgifter för beställaren.

Rederiet.
Båtresor utförs av Sea You Rederiet AB. Rederiet får tillgång till personuppgifter om de resenärer som ska resa med respektive båt. Det är uppgifter om namn, bokningsnummer, nationalitet, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen. Överföringen av resenärsuppgifter sker direkt till rederiet med passagerarlistor.

Dina rättigheter.

NÖDVÄNDIG HANTERING AV PERSONUPPGIFTER SAMT HANTERING MED STÖD AV SAMTYCKE.
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på sandoresor.se eller vid kontakt med vår personal på Sandöresor.

ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE.
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.
Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

RÄTT ATT FÅ INFORMATION OM VILKA PERSONUPPGIFTER VI HAR SPARADE OM DIG.
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.

Hur går man tillväga för att begära ett registerutdrag?
Du skriver och begär ett registerutdrag från Sandöresor. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag Sandöresor”.

Så här kan du skriva.
________________________________________
Personuppgiftsutdrag Sandöresor.
Härmed ansöker jag om information enligt kapitel 3 i dataskyddsförordningen GDPR.


...........................................................................
(Ort och datum)

..........................................................................
(Namnteckning)

.........................................................................
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

…………………………………………………………………….
(e-mail/telefonnummer)
________________________________________

RÄTT TILL KONTROLL ÖVER DINA PERSONUPPGIFTER.
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas.

Cookies.

På sandoresor.se och våra andra webbplatser använder vi inte cookies.

Om du vill klaga.

Den som anser att ett företag bryter mot GDPR eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats.